top of page

中秋送暖 ‧ 曲奇工作坊 (三)

囡囡同媽咪講 : 好得意呀,原來真係整到㗎喎,我下次要整比爹哋食!

係呀,你想就得㗎啦!起初大家本着愛老敬老學做曲奇,出心出力只為送暖。

原來愛是互動的 --「贈人曲奇,手也留香!」

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page